Nieuwe start 2 run


  Fun runners Turnhout

Fun walkers Turnhout

                   

                           Wij starten terug met een start 2 run op Dinsdag 2 oktober 2018

Onze 1ste groep start 2 runners

2de groep start 2 runners

3de groep start 2 runners

               4 de groep start 2 run